Dyplomacja w służbie współczesnej polityki

W okresie postępującej globalizacji normalnym jest, że wiele pomniejszych krajów wchodzi w bardziej lub mniej formalne sojusze. Niechęć do prowadzenia regularnych wojen i ryzyko utraty dotychczasowego względnego dobrobytu pozwoliło rozwinąć na szerszą skalę sztukę dyplomacji na arenie międzynarodowej.

Polityka aktualnie składa się z dwóch najważniejszych czynników: realnej siły (gospodarczej i militarnej) oraz skutecznie prowadzonej dyplomacji. Bez jednego elementu łatwo można doprowadzić do kryzysu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Sztuka dyplomacji to umiejętność dobierania odpowiednich słów, w odpowiedniej chwili, do odpowiedniego grona, w odpowiedni sposób.

Na przykładzie ostatniego kryzysu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael zauważyć możemy, że posiadanie racji, choć jest ważne, to przy nieumiejętnie prowadzonej grze dyplomatycznej może być niewystarczające.

Budowa trwałych i realnych sojuszy oraz umiejętność wypracowywania kompromisów to jedne z najważniejszych zadań współczesnej dyplomacji.

Polska w swym trudnym położeniu geograficznyn powinna wreszcie położyć szczególny nacisk na umiejętną, pragmatyczną dyplomację ,by móc się skutecznie rozwijać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom geopolitycznym.